บอลวาล์ว หน้าแปลน 10 เค 2 ตอน (S.S. 304 / S.S. 316) (ไต้หวัน)